Strona Główna BIP Strona Główna
►Zawieranie kontraktów z żołnierzami NSR
 

Tryb zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych określa rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 7 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1518)  w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

 Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, między żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki do jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.

Wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień składa (WNIOSEK DO POBRANIA TUTAJ):

1) żołnierz rezerwy – bezpośrednio;

2) żołnierz w czynnej służbie wojskowej, żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową lub żołnierz pełniący służbę kandydacką – za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.

Do wniosku załącza się:

1) odpis, uwierzytelnioną kopię lub, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia;

2) uwierzytelnioną kopię lub, po okazaniu oryginału, kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;

3) odpisy, uwierzytelnione kopie lub, po okazaniu oryginału, kopie innych dokumentów mających wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne    w Siłach Zbrojnych, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:

1) sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy;

2) umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

3) sprawdza, czy są spełnione przez niego warunki umożliwiające zawarcie kontraktu;

4) kieruje go, w razie potrzeby, do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami państwa, oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby;

5) wydaje mu, w razie potrzeby, ankietę bezpieczeństwa osobowego i poleca przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego albo występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poszerzonego postępowania sprawdzającego;

6) po zakończeniu wyżej wymienionych czynności, przesyła otrzymany wniosek wraz z aktami sprawy oraz kieruje żołnierza rezerwy do dowódcy jednostki wojskowej,  w której jest wolne stanowisko służbowe, odpowiadające kwalifikacjom posiadanym przez składającego wniosek żołnierza rezerwy, na które może on mieć nadany przydział kryzysowy, w terminie ustalonym  z tym dowódcą.

Dowódca jednostki wojskowej, po otrzymaniu wniosku wraz z aktami sprawy żołnierza rezerwy i przybyciu żołnierza rezerwy do jednostki wojskowej przeprowadza z nim sprawdzian z wychowania fizycznego oraz rozmowę kwalifikacyjną, a w uzasadnionych przypadkach egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego wymagany na danym stanowisku służbowym oraz umiejętności związanych ze specyfiką danej jednostki wojskowej, a następnie,   w przypadku zaakceptowania kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy:

1) określa dla niego stanowisko służbowe;

2) wydaje mu, w razie potrzeby, ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz poleca przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego albo występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poszerzonego postępowania sprawdzającego, o ile czynności te nie zostały dokonane przez wojskowego komendanta uzupełnień;

3) ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez niego wykonywania obowiązków  w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

4) podpisuje z nim kontrakt.

W przypadku niezaakceptowania kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy dowódca jednostki wojskowej pisemnie zawiadamia go o odmowie zawarcia kontraktu i odsyła wniosek wraz z aktami sprawy do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.