Strona Główna BIP Strona Główna
INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW ŻOŁNIERZY NSR
 

 

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.

 

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne,         za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza, w oparciu o następujące zasady:

 

·      świadczenie obejmuje rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy przed powołaniem do służby okresowej;

·      podstawę wypłaty świadczenia stanowi wniosek pracodawcy o wypłatę świadczenia złożony do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, nie później niż przed upływem dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych;

·      kwotę świadczenia ustala właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego;

·      kwotę świadczenia ustala się wypłaca każdorazowo za czas odbywania danego rodzaju ćwiczeń wojskowych a w przypadku okresowej służby wojskowej za dany miesiąc jej pełnienia;

·      kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, albo w okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia okresowej służby wojskowej, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;

·      jeżeli żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy jest zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców, świadczenie przysługuje wszystkim zatrudniającym go pracodawcom, proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów, z uwzględnieniem, że wysokość świadczenia dla jednego pracodawcy za każdy dzień odbytych ćwiczeń wojskowych lub pełnionej okresowej służby wojskowej nie może przekraczać kwoty 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 842) w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych                 lub pełnienia okresowej służby wojskowej określa: (do pobrania).

 

1) sposób obliczania poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu:

a) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy w okresie odbywania przez tego żołnierza ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej;

 

b) powierzenia zastępstwa żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy w okresie odbywania przez tego żołnierza ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy;

 

c) wypłaty odprawy pracownikowi powołanemu po raz pierwszy do okresowej służby wojskowej;

 

2) wzór wniosku o wypłatę świadczenia rekompensującego koszty;

3) sposób dokumentowania przez pracodawcę poniesionych kosztów;

4) tryb wypłacania świadczenia rekompensującego koszty.

 Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1534, ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej                (Dz. U. z 2015 r., poz. 842).


MATERIAŁY INFORMACYJNE DO POBRANIA

Wniosek pracodawcy do Szefa WSzW w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego <pobierz>

Informator dla pracodawców żołnierzy NSR
<pobierz>