Strona Główna BIP Strona Główna
Wniosek do TSW
 

>>>POBIERZ WNIOSEK O POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ<<<
format .docx

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BYDGOSZCZY
PRZYJMUJE WNIOSKI KANDYDATÓW
DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Osoba ubiegająca się o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień
właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zameldowania).Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

  • odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;

  • kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.


Oryginały do okazania w Wojskowej Komendzie Uzupełnień!


Do wniosku można dołączyć dokumenty albo, po okazaniu oryginału, kopie dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

  • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, która podpisała porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcą jednostki wojskowej – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji;

  • zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;

  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;

  • informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego
    – w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.Wniosek składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej.UWAGA!:

Wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Do wniosku złożonego w postaci elektronicznej dołącza się elektroniczne kopie dokumentów.