Strona Główna BIP Strona Główna
►Rekrutacja do uczelni wojskowych w 2018
 

1.      INFORMACJE OGÓLNE

 

O przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może się ubiegać osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych tj.:

 

 • niekarana sądownie;
 •  posiadająca obywatelstwo polskie;
 •  zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 •  wiek co najmniej osiemnaście lat;
 •  wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej.

 

Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do:

 

 1. wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej; 
 2. wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Postępowanie rekrutacyjne  do akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. analizę ocen na świadectwie dojrzałości; 
 4. rozmowę kwalifikacyjną.

 Postępowanie rekrutacyjne  do studium oficerskiego obejmuje: 

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół wojskowych wnoszą opłaty z tytułu udziału egzaminach wstępnych – które nie podlegają zwrotowi. 

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową, jako służbę kandydacką.

 

Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 

1) podpisaniu umowy; 

2) wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej; 

3) stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej. 

 

Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego; 

 

 

 2.    WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
W WARSZAWIE
im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa-49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. (22) 683-90-00, fax (22) 683-99-01,

www.wat.edu.pl

   
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
im. Bohaterów Westerplatte
81-103 Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
tel. (58) 626-25-25,

www.amw.gdynia.pl

   
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
WE WROCŁAWIU 
im. gen. Tadeusza Kościuszki
51-151 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
tel. (71) 765-81-34,

www.awl.edu.pl

   
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
W DĘBLINIE
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel. (81) 883-77-33, (81) 883-71-00,

www.wsosp.deblin.pl

 
3. ILOŚĆ MIEJSC DO UCZELNI WOJSKOWYCH
Zasady rekrutacji do uczelni wojskowych w 2017 roku, kierunki studiów oraz limity przyjęć do uczelni określa:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 315) Decyzja Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r

Zestawienie liczby miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018.

Kierunek
      kształcenia     
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Akademia
Marynarki
Wojennej
Wyższa
Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych
Wyższa Szkoła
Oficerska
Sił Powietrznych
 Budownictwo 27      
 Chemia 17      
 Elektronika
i telekomunikacja
 201      
 Geodezja
i kartografia
40      
 Informatyka  75  20    
Inżynieria
 bezpieczeństwa
    60  
 Logistyka  35      13
 Lotnictwo
i kosmonautyka
50     87
 Mechanika
i budowa maszyn
18 20    
 Mechatronika 77  20    
 Nawigacja   28    22
Kryptologia i ceberbezpieczeństwo 55      
systemy informacyjne w bezpieczeństwie   12    
dowodzenie (zarządzanie)     273  
 RAZEM  595  100 333 122

 

  
Zestawienie liczby miejsc na szkolenia oficerskie dla absolwentów wyższych uczelni
 
Korpus/grupa osobowa Szkolenie
3 m-czne
Szkolenie
8,5 m-czne
Szkolenie 12 m-czne
Eksploatacja systemów łączności     15
Eksploatacja systemów informatycznych     17
Medyczny 10    
Obsługa prawna     16
Duszpasterstwa 1    
Ekonomiczno finansowa     8
Orkiestr i zespołów estradowch     1
Geografia      
Pancerno-Zmechanizowany     109
Ogólnologistyczna     10
Infrastruktura     40
Ochrona ppoż     1
Razem: Akademia Wojsk Lądowych 11    190
Korpus/grupa osobowa Szkolenie
3 m-czne
Szkolenie
8,5 m-czne
Szkolenie 12 m-czne
meteorologiczna     6
Razem: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych     6

 

4. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni na studia stacjonarne w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego składają wnioski do rektorów - komendantów uczelni w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej do pobrania ⇒ TU

Absolwenci wyższych uczelni niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień:

 • do 19 stycznia 2018 r. na 3 miesięcznego szkolenie przygotowywujące do zawodowej służby wojskowej dla korpusów osobowych medycznego i duszpasterstwa;
 • do 16 lutego 2018 r. na 3 - miesięczne szkolenie- dla osób wykonujących zawód prokuratora w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 • do 15 maja 2018 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej eksploatacji systemów łączności, geografii, orkiestr i zespołów estradowych;
 • do 15 maja 2018 r. na 12 miesięczne szkolenie w grupie osobowej ruchu lotniczego, meterologiczna.

 

 Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr o powołanie do służby kandydackiej do pobrania ⇒ TU

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie złożyli egzaminu dojrzałości lub nie uzyskali tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez szkołę wyższą o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego w uczelni.


Szczegółowe zasady procesu rekrutacji oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są  na  stronach internetowych akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru do uczelni wojskowych na rok akademicki 2018 określa:

Decyzja nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.