Strona Główna BIP Strona Główna
►Rekrutacja na szkolenia wojskowe w 2017
 
DECYZJA NR 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
Z DNIA 09 WRZEŚNIA W SPRAWIE NABORU NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2017 ROKU
(kliknij aby otworzyć)

aktualnie Wydział Rekrutacji prowadzi nabór kandydatów na przedmiotowe studia

na rok akademicki 2017/2018

 

 Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej obecnie prowadzi rekrutację kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na poziomie pierwszego stopnia „obronność państwa o profilu praktycznym . Przedmiotowy kierunek studiów prowadzony jest w Wydziale Logistyki od 1 października 2015 r.

            Proponowany profil kształcenia stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do działalności związanej z obronnością państwa, szczególnie w zakresie organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny. Celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności w wymiarze: politycznym, ekonomicznym, militarnym, społeczno-kulturowym, ekologicznym i innym. Edukacja obejmuje także elementy wiedzy technicznej dotyczącej wybranych technologii wojskowych, potrzebnej do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu obronnością w Polsce, Europie i na świecie.

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Obronność państwa” oferuje się możliwość uzyskania jednej z czterech specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze: 

• Zarządzania obronnością państwa;

• Systemu militarnego państwa;

• Zarządzania kryzysowego;

• Systemu pozamilitarnego państwa.

Wydział Logistyki aktualnie oczekuje na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nadająca uprawnienia do prowadzenia przedmiotowych studiów na poziomie drugiego stopnia (magisterskim). Studia na tym poziomie kształcenia planowane są do uruchomienia również z początkiem roku akademickiego 2017/2018. Zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej Wojskowej Akademii Technicznej www.wat.edu.pl.

Kontakt:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Katedra Systemów Bezpieczeństwa i Obronności

Ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, bud. Nr 158, I piętro

tel.: 261-839-432, fax.: 261-837-910, e-mail: info.ksbio@wat.edu.pl