Strona Główna BIP Strona Główna
► 1 Batalion Strzelców Podhalańskich
 

Informujemy, że w 1BATALIONIE STRZELCÓW PODHALAŃSKICH  występują wolne stanowiska służbowe
 w korpusie podoficerów i oficerów zawodowych , na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby,
o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

1 Batalion Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie

 

tel. 261 – 155 – 306


Informujemy, że poszukiwani są kandydaci na stanowiska:

·         DOWÓDCA PLUTONU,SW:20B01,STE:PPOR/POR.- 5 stanowisk,

·         DOWÓDCA PLUTONU,SW:30A01, STE:PPOR/POR. – 1stanowisko,

·         DOWÓDCA DRUZYNY,SW:20B23,STE:PODOFICER – 8 stanowisk,

·         PODOFICER SZTABOWY,SW: 28B21STE; PODOFICER – 1stanowisko.

 

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

·         dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·         zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);

·         świadectwo służby, przebieg służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

·         zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;

·         świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;

·         dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);

·         strój sportowy/ obuwie sportowe.

·         oświadczenie o niekaralności

·         środki piśmiennicze


 

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

-         Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy;

-         Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa
w sprawdzianie).


Szczegółowe informacje zainteresowani żołnierze rezerwy mogą uzyskać pod numerami telefonów:
261 – 413 – 219 lub osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy, ul. Szubińska 1 pok. 9.