Strona Główna BIP Strona Główna
Procedury
 

PROCEDURY PRZYZNANIA STATUSU WETERANA ORAZ WETERANA POSZKODOWANEGO

 

            Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej. Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:

 

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00 – 909 Warszawa

 

 

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o status weterana

 

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

 

1.    wniosek o przyznanie statusu weterana:

2.    zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

a.    dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,

b.    wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;

3.      zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

4.     wniosek o przekazanie statusu weterana. (kliknij aby pobać)