Strona Główna BIP Strona Główna
► JW 2901 Szczecin
 

Informujemy, że w 5 PUŁKU INŻYNIERYJNYM W SZCZECINIE występują wolne stanowiska służbowe
w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa
w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (
Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 2901

ul. Metalowa 39

70 – 727 SZCZECIN – PODJUCHY

telefon kontaktowy: dla stanowisk oficerskich i podoficerskich – 261 – 454 – 513;

telefon kontaktowy: dla stanowisk szeregowych – 261 – 454 – 788.


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywać się będą w każdą środę w godz. 08.00 – 12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00).


WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK W 5. PUŁKU INŻYNIERYJNYM

-      kierowca – szer./st. szer. – SW: 38T65 – 4 stanowiska;

-      młodszy kierowca – szer./st. szer. – 38T64/34B64 – 3 stanowiska;

-      młodszy operator – pomocnik kierowcy – szer./st. szer. – SW: 34A71/38T64 –
1 stanowisko;

-      młodszy kierowca – obsługa – szer./st. szer. – SW: 38T64/34C61 – 1 stanowisko;

-      młodszy kierowca – szer./st. szer. – SW: 38T64 – 2 stanowiska;

-      kierowca – operator – szer./st. szer. – SW: 38T64/38B70 – 3 stanowiska.


Kierowani na kwalifikacje powinni:

·                     spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

·                     posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;

·                     mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej odbyte ćwiczenia rotacyjne.


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:

·                     dowód osobisty, książeczka wojskowa;

·                     świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie)

·                     dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;

·                     zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu z WF
lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;

·                     dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych;

·                     życiorys /CV/;

·                     strój sportowy/obuwie sportowe;

·                     przybory piśmiennicze.


Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

-         Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie;

-         Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).