Strona Główna BIP Strona Główna
►Szkolnictwo wojskowe
 

INFORMACJE OGÓLNE

 
Każda osoba, zarówno kobieta jak i mężczyzna, posiadająca odpowiednie wykształcenie może ubiegać się o przyjęcie do szkoły wojskowej.
Naukę prowadzą:
 • szkoły podoficerskie - wymagane ukończenie szkoły średniej,
 • wyższe szkoły oficerskie oraz akademie wojskowe - wymagane posiadanie świadectwa dojrzałości,
 • studium oficerskie przy Wyższych Szkołach Oficerskich Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych - wymagane ukończenie wyższych studiów.
Kandydat winien ponadto posiadać obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nie być karanym sądownie oraz mieć ukończone 18 lat.
 
WYKAZ  SKŁADANYCH  DOKUMENTÓW
 
Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby kandydackiej składają wniosek bezpośrednio do komendanta szkoły (studia w uczelniach wojskowych) lub do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej (za pośrednictwem właściwej Wojskowej Komendy Uzupełnień) dołączając:

 

 • ankietę osobową,
 • dokument potwierdzający posiadanie wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów),
 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karanego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,
 • zdjęcie legitymacyjne,
 • inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydata do wojskowej komisji lekarskiej i pracowni psychologicznej a następnie niezwłocznie przesyła do komendanta szkoły:
 
- orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
- opinię wojskowej pracowni psychologicznej;
- dokumenty ewidencyjne osoby.

 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
 
 • Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej składają pisemny wniosek bezpośrednio do komendanta – rektora wyższej uczelni wojskowej w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
 • Kandydaci do szkół podoficerskich i studium oficerskiego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej terminie do dnia 31 marca każdego roku.
 
 
SZKOŁY WOJSKOWE

 

 

SZKOŁY PODOFICERSKIE

 

 
   
 

 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
     60-628 Poznań
     ul. Wojska Polskiego 86/90
     tel. (61) 857 53 60
    
www.spwlpoznan.wp.mil.pl

W 2017 roku prowadzony jest nabór kandydatów ze środowiska cywilnego na 9-cio miesięczne szkolenie w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej 

 

 

    

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
     08-521 Dęblin
     ul. 2 Pułku Kraków 5
     tel. (81) 551 97 36, 551 97 73
    
spwl.wp.mil.pl

W 2017 roku nie jest prowadzony nabór kandydatów ze środowiska cywilnego.

 

    

    

 Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
     76-271 Ustka - Lędowo 1N
     tel. (59) 8151 531
    
www.sp.mw.mil.pl

 
W 2017 roku nie jest prowadzony nabór kandydatów ze środowiska cywilnego.

 

AKADEMIE WOJSKOWE I WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE

 

    

Akademia Sztuki Wojennej
     00-910 Warszawa
     al. gen. A. Chruściela 103
     tel. (22) 681 40 00
    
www.akademia.mil.pl

   

  Wojskowa Akademia Techniczna
     00-908 Warszawa 49
     ul. gen. S. Kaliskiego 2
     tel.(22) 683 79 38, 683 79 39
    
www.wat.edu.pl

 

   

    

Akademia Marynarki Wojennej
     81-103 Gdynia
     ul. Jana Śmidowicza 69
     tel. (58) 626 27 35
    
www.amw.gdynia.pl

 

       

 

Akademia Wojsk Lądowych

51-150 Wrocław
     ul. Czajkowskiego 109
     tel. (71) 765 81 51, 765 81 62
    
www.awl.edu.pl

 

     Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
     08-521 Dęblin
     ul. Dywizjonu 303 nr 12
     tel. (81) 883 77 33, 883 71 00
    
www.wsosp.deblin.pl

 


 

U W A G A !
Szczegółowe  zasady rekrutacji  zamieszczone są na  stronach internetowych przedstawionych powyżej szkół podoficerskich oraz akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.
 

 

 
Informacje dotyczące rekrutacji do szkół wojskowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy w pokoju nr 10 lub pod nr telefonu:          (52) 387 42 97.